Operacja logiczna na liście macierzy

Jeżeli pewien zbiór danych o characketerze logicznym mamy zapisany jako listę równowymiarowych macierzy, to możemy uzskać podsumowanie w postaci logicznej sumy tych macierzy to możemy wykorzystać funkcję:

ORlist<-function(x){
	res<-matrix(FALSE,nrow=nrow(x[[1]]),ncol=ncol(x[[2]]))
	for(i in names(x)){
		res<-res|x[[i]]
	}
	return(res)
}

Created by Pretty R at inside-R.org

admin środa, 16 maj 2012 - 11:05 am | | Blog-R